MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Oprava mostů na trati Beroun - Rakovník

Fotodokumentace

most km 32,375, nový stav most km 32,375, pokládka vodotěsné izolace most km 32,375, výstavba gabionových zídek a předpolí most km 32,375, sanace spodní stavby most km 32,375, osazení zábradlí, zatěžkávací zkouška most km 32,375, nový stav

Investor

SŽDC, s.o. , OŘ Praha »»

Doba realizace

VIII. - XII. 2015

Finanční objem celé zakázky

23,8 mil. Kč

Zhotovitel

Společnost N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.+ Chládek & Tintěra, a.s.

Cíl

Rekonstrukce železničních mostů v km 30,978; 31,466; 32,375; 33,507; 33,721; 35,067; 34,516, vč. železničního svršku.

Technický popis

Oprava 7 mostů. Zřízení nové vodotěsné izolace, nové železobetonové římsy a nové zábradlí, výstavba gabionových zídek, sanace železobetonových konzol kabelových žlabů a železobetonových kabelových žlabů, sanace železobetonové nosné konstrukce a úložných prahů, zvedání nosné konstrukce a konzervace ložisek, očištění a spárování kamenných konstrukcí, sanace úložných prahů opěr a pilířů, očištění opevnění svahových kuželů a lokální přezdění.

Rekonstrukce železničního svršku v souvislosti s opravou mostů. Odtěžení stávajícího štěrkového lože a zřízení nového štěrkového lože, montáž kolejových polí a pražců, svaření kolejových párů, směrová a výšková úprava geometrické polohy koleje a stávajících oblouků.