MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Modernizace trati Hrobce–Lovosice – most v km 486,801 Hrdly

Fotodokumentace

nový most v Hrdlechmost Hrdly, boční zásun nosné konstrukcemost Hrdly, práce na nové mostní konstrukci (2 mostní provizoria v sousední provozované koleji)most Hrdly, železniční svršek na novém mostěmost Hrdly, z průběhu výstavby nového mostumost Hrdly, pohled na nový most z jihumost Hrdly, pohled na nový most ze severumost Hrdly, původní stav

Investor

České dráhy, a. s., Stavební správa Praha »»

Doba realizace

XI 2000–VIII 2001

Finanční objem

30,8 mil. Kč

Cíl

nahrazení stávající úzké kamenné klenby novým deskovým mostem s rozpětím 16 m, který plně vyhovuje požadavkům 1. železničního koridoru a zároveň prostorovému uspořádání silnice III/2478

Technický popis

Původní kamenná klenba byla nahrazena železobetonovou deskou se zabetonovanými nosníky. Opěry jsou založeny na mikropilotách, jejichž celková délka byla více než 1,5 km. Stavba probíhala za nepřetržitého provozu v sousední koleji. Při realizaci nové konstrukce v koleji č. 1 byla v koleji č. 2 vložena za sebou dvě mostní provizoria KNO 245. Nosná konstrukce byla bočně zasouvána.