GDPR

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen Zásady) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji.

Správce osobních údajů (Správce):
N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., IČ: 44564287
se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. C 1805

Kontaktní údaje Správce:
N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.,
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice Tel.: 416 732 335 e-mail:

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosím, seznamte se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji práv a povinnosti. V souvislosti s činností, kterou Správce vykonává, zpracovává osobní údaje o některých fyzických osobách. Těmito osobami jsou především zaměstnanci a dále v malé míře dodavatelé a objednatelé. Pověřence nemáme.

1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“). Tyto Zásady se týkají veškerých osobních údajů zpracovaných Společností, bez ohledu na účel či právní titul (zákonný důvod) jejich zpracování.

2. Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje a o které osobní údaje jde?

Zpracováváme osobní údaje vždy na základě alespoň jednoho ze zákonných účelů vyjmenovaných v článku 6 Nařízení (právní základ pro zpracování). Nejčastěji uplatňovanými zákonnými tituly pro zpracování osobních údajů zaměstnanců, dodavatelů a objednatelů jsou:

2.A. Uzavření a plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Za účelem uzavření pracovní smlouvy získáváme a zpracováváme údaje o zaměstnancích. Konkrétně se jedná o údaje, které potřebujeme k uzavření a plnění pracovní smlouvy. Tyto údaje nám udáváte do Osobního dotazníku při vzniku pracovního poměru.
Dále za účelem uzavření dodavatelské/odběratelské smlouvy získáváme a zpracováváme údaje o dodavatelích/objednatelích. Tyto údaje nám udáváte při podpisu dodavatelské/odběratelské smlouvy.

2.B Plnění právní povinnosti stanoví zákon nebo právní předpis, nebo předpis evropského práva. Za tímto účelem zpracováváme pouze ty osobní údaje, jejichž zpracování ukládá zákon, případně ty, které potřebujeme ke splnění zákonné povinnosti.
Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro jaký byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

3. Po jakou dobu údaje využíváme a archivujeme?

3.A Za účelem uzavření pracovní smlouvy a následné plnění smlouvy sjednané se subjektem údajů a všechny úkony, které s pracovním poměrem souvisí, využíváme osobní údaje po dobu trvání pracovního poměru a po dobu nezbytnou pro ukončení pracovního poměru. Doba archivace je 10 let od roku, ve kterém skončil pracovní poměr, údaje ze mzdového listu archivujeme 30 let.

3.B Za účelem uzavření dodavatelské/odběratelské smlouvy sjednané se subjektem údajů a všechny úkony, které souvisí s naplněním takového obchodního vztahu využíváme osobní údaje po dobu trvání obchodního vztahu. Doba archivace jsou 1 rok po ukončení roku, v kterém uplynula záruční doba.

4. Kamerový systém

V zájmu ochrany majetku jsou ve venkovních prostorách (dvůr, parkoviště) firmy instalovány kamery. Kamery mají zapnuté nepřetržité snímání. Informace získané z kamerového systému jsou 20 dnů uchovávány. Informace jsou vyhodnocovány v případě nelegálního vniknutí do prostorů firmy.

5. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji.

5.A Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoli odvolat.

5.B Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů.

5.C Právo na opravu. Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat nápravu.

5.D Právo na omezení zpracování. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme nad rámec článku 6 Nařízení b) c) d) (právní základ pro zpracování).

5.E Právo na výmaz („právo být zapomenut“). V případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány; máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

5.F Právo na přenositelnost údajů. Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli a předat je jinému správci údajů.

5.G Jak můžete svá práva uplatnit? Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů.

6. Správa a zpracování osobních údajů.

6.A Jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje spravujeme a zpracováváme pouze z právních důvodů:

• splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů;
• plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zákon o účetnictví, zákoník práce, atd.);
• pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Všichni naši zaměstnanci, kteří jsou oprávněni získávat, zpracovávat a spravovat vaše osobní údaje, byli seznámeni s Nařízením.

6.B Komu předáváme vaše osobní údaje?

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy a dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším příjemcům. Všichni tito účastníci jsou povinni dodržovat Nařízení GDPR.

7. Jaké principy zpracování používáme?

Dodržujeme zásady odpovědnosti a pravidla vedení, uložení, zabezpečení, zpracování a přenosu osobních údajů. Zpracováváme přesné a aktuální údaje, transparentním způsobem, pouze pro legitimní zákonné účely v minimálním nezbytném rozsahu, ukládáme je po nezbytnou dobu a náležitě je zabezpečujeme před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Neprovádíme automatizované rozhodování o subjektech údajů ani jejich profilování.

 

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 22.5.2018