Obnova inundačního mostu přes zátopové území, ev.č.M-01, Stvolínky

INVESTOR
DOBA REALIZACE

X. – XI. 2016

FINANČNÍ OBJEM

1,6 mil. Kč

CÍL

ocelová příhradová konstrukce s železobetonovou deskou o jednom poli

TECHNICKÝ POPIS

Zřízení provizorní cesty, demolice původní betonové lávky, převod vody, vyhloubení jam pro základové patky, bednění a armování základových patek, betonáž patek, bednění a armování opěr a křídel, betonáž opěr a křídel, výroba a osazení ložisek a ocelové nosné konstrukce lávky s PKO, bednění a armování desky na lávce, betonáž desky, zásyp a hutnění předpolí lávky, doplnění chodníků v návaznosti na lávku, vodotěsná izolace přímo pochozím systémem vodotěsné izolace – epoxidovou stěrkou se vsypem, kamenný zához, demontáž provizorní cesty.