Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem – nástupiště a opěrná zeď

INVESTOR
DOBA REALIZACE

III–XII 2007

FINANČNÍ OBJEM

15,9 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce nástupiště a opěrné zdi

TECHNICKÝ POPIS

demontáž starého nástupiště, výstavba nového nástupiště typ SUDOP s úpravou pro slepce, osazení informačních tabulí; přezdění a vyspárování kamenné zdi, odstranění stávající římsy, betonáž nové železobetonové římsy včetně roznášecí desky nad rubem zdi, výměna zábradlí, izolace roznášecí desky a římsy